ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DORIEN DE NIJS UITVAARTBEGELEIDING BV 2017

Algemeen

Art.1

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing nadat deze door de opdrachtgever zijn aanvaard. Zij zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en uitvaartverzorger.

Overeenkomst en wijzigingen

Art.2

2.1 Overeenkomsten tussen uitvaartverzorger en opdrachtgever worden bij voorkeur schriftelijk gesloten door ondertekening van een door de uitvaartverzorger te verstrekken opdrachtformulier/kostenraming. De kostenraming is aan de achterzijde voorzien van deze algemene voorwaarden.

2.2 In het opdrachtformulier c.q. de kostenraming zullen de diverse kostenposten afzonderlijk worden gespecificeerd, zodat de opdrachtgever kennis draagt van de tarieven, voorgeschoten bedragen en pro-memorie posten.

Art.3 3.1 De uitvaartverzorger geeft vóór aanvaarding van de opdracht de bedragen samenhangend met leveringen van toeleveranciers zo nauwkeurig mogelijk aan de opdrachtgever op.

Dienstverlening

Art 4.

4.1 De uitvaartverzorger doet aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Indien de opdrachtgever op enig moment kennisneemt van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze de uitvaartverzorger hieromtrent aanstonds te informeren.

4.3 Indien de fout aan de uitvaartverzorger is te wijten, zal deze op zijn kosten de fout herstellen. Tot meer of anders is de uitvaartverzorger niet gehouden.

4.4 Indien de uitvaartverzorger is belast met het doen van aankondigingen van overlijden en/of het verzenden van dankbetuigingen, zullen deze worden geleverd overeenkomstig de door of en na akkoord in overleg met de opdrachtgever schriftelijk vast te stellen tekst.

4.5 Indien de uitvaartverzorger is belast met het plaatsen van overlijdensadvertenties, zullen deze worden geplaatst in de door de opdrachtgever gewenste dag- of andere bladen in overeenstemming met de door de opdrachtgever schriftelijk opgegeven tekst.

4.6 Indien het door de uitvaartverzorger geleverd drukwerk respectievelijk geplaatste advertenties afwijken van de door de opdrachtgever schriftelijk verstrekte tekst draagt de uitvaartverzorger zorg voor verbetering van het drukwerk respectievelijk van de advertenties en neemt hij de kosten daarvan voor zijn rekening.

4.7 De uitvaartverzorger is voor eventuele fouten in de teksten van drukwerk en/of advertenties niet aansprakelijk, indien het de opdrachtgever toe te rekenen valt, dat de tekst van geleverd drukwerk en/of advertenties door de uitvaartverzorger telefonisch moest worden doorgegeven.

Art.5

5.1 De opdrachtgever heeft jegens de uitvaartverzorger aanspraak op levering van zaken en/of diensten op dagen en tijdstippen als in de opdracht vermeld.

5.2 De sub 5.1 bedoelde verplichting is aangegaan onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van begraafplaats of crematorium.

5.3 Algemene wijzigingen in de opdracht dienen door opdrachtgever tot 48 uur van het overeengekomen tijdstip voor de uitvaart aan de opdrachtgever te worden doorgegeven. Is met de wijziging een bedrag van € 250,00,-- of meer gemoeid, dan zal de uitvaartverzorger de wijziging bij voorkeur schriftelijk binnen 48 uur na opgave aan de opdrachtgever bevestigen.

5.4 Indien opdrachtgever respectievelijk uitvaartverzorger wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en/of uur wenst, kan deze slechts plaatsvinden met wederzijdse toestemming en uitsluitend binnen 24 uur na dagtekening van het opdrachtformulier.

Kosten en betaling

Art.6

6.1 In afwijking van de opdracht kunnen prijzen uitsluitend worden gewijzigd indien de wet zulks dwingend voorschrijft, dan wel de prijzen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens.

6.2 Alle door de opdrachtgever ingevolge de opdracht verschuldigde bedragen zullen door de opdrachtgever binnen veertien dagen na verzending van de gespecificeerde nota aan de uitvaartverzorger worden voldaan.

6.3 De opdrachtgever is te allen tijde zelf gehouden tot voldoening aan de betalingsverplichtingen jegens de uitvaartverzorger en kan de uitvaartverzorger niet tegenwerpen dat deze zijn nota slechts ten laste kan brengen van het vermogen en/of erfgenamen van de overledene.

Art.7

7.1 Indien de opdrachtgever met voldoening aan zijn belastingverplichting(en) in verzuim is, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom, tevens de wettelijke rente aan de uitvaartverzorger verschuldigd.

7.2 Indien de opdrachtgever- na gesommeerd te zijn- met betaling in gebreke blijft, is deze na het verstrijken van de in de sommatie genoemde termijn aan de uitvaartverzorger respectievelijk de door de uitvaartverzorger ingeschakelde derde (b.v. incassobureau, deurwaarder,advocaat etc.) incassokosten verschuldigd van 15% over de hoofdsom tot € 2500,-- en van 10% over het meerdere van € 2500,00.

7.3 Indien de opdrachtgever na het verstrijken van een tweede sommatie in gebreke blijft, is de uitvaartverzorger gerechtigd de opdrachtgever in rente aan te spreken, in welk geval de opdrachtgever bovendien gehouden is tot voldoening van de gerechtelijke kosten.

Art 8.

8.1 De uitvaartverzorger staat in voor een correcte uitvoering van de uitvaart.

8.2 De uitvaartverzorger is aansprakelijk voor gebreken in of tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht, tenzij hem deze niet kunnen worden toegerekend.

8.3 Indien de gebreken of tekortkomingen in of bij de uitvoering van de opdracht mede zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, wordt de aansprakelijkheid van de uitvaartverzorger naar evenredigheid van ieders aandeel in de tekortkomingen vastgesteld.